Algemene voorwaarden van Stichting Rechtswinkel Tilburg

De Stichting Rechtswinkel Tilburg (hierna Rechtswinkel) is u graag van dienst. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk om enkele afspraken met u te maken. Deze afspraken zijn de volgende:

 1. Om uw veiligheid en die van medewerkers en (andere) bezoekers te waarborgen, heeft de Rechtswinkel maatregelen getroffen, waaronder camerabewaking in het pand.
 2. Agressie, op welke manier dan ook, accepteren wij niet. Bij agressie kan (a) uw dossier per direct worden gesloten, (b) aangifte worden gedaan bij de politie en (c) eventueel andere passende maatregelen worden getroffen.
 3. Uw zaak wordt behandeld door een vrijwillige rechtenstudent, die parttime werkt bij de Rechtswinkel aan uw dossier. Het is daarom niet mogelijk om op elk moment contact te krijgen met de vrijwilliger die uw zaak behandelt of om direct een antwoord te krijgen. Wij vragen hiervoor uw begrip. De vrijwilliger zal, afhankelijk van de gemaakte afspraken, u regelmatig op de hoogte houden van de voortgang in uw dossier(s). De vrijwilligers werken onder begeleiding van teamleiders.
 4.  De voertaal bij de Rechtswinkel is Nederlands. Wanneer u de Nederlandse taal niet (voldoende) beheerst, dient u zelf zorg te dragen voor iemand die kan vertalen.
 5.  U dient alle benodigde informatie en documenten zo spoedig mogelijk af te geven aan de vrijwilliger. In uw belang is het noodzakelijk om juiste gegevens te verstrekken. Indien u niet (tijdig) de relevante stukken of informatie levert, dan kan uw dossier niet naar behoren behandeld worden.
 6.  De Rechtswinkel gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens en houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stelt.
 7.  De Rechtswinkel helpt alleen personen die als kwetsbare burgers kunnen worden aangemerkt. Zij heeft hiervoor criteria opgesteld. Indien later blijkt dat u niet tot deze groep behoort of niet de verzochte stukken aanlevert die aantonen dat u tot deze groep behoort, dan behoudt de Rechtswinkel zich het recht voor om uw dossier om die reden te sluiten.
 8.  De Rechtswinkel behoudt zich het recht voor te allen tijden uw dossier te sluiten onder vermelding van de reden.
 9.  De vrijwilliger van de Rechtswinkel zal zich naar beste kunnen inspannen voor de behartiging van uw belangen. Het betreft een inspanningsverplichting en de Rechtswinkel geeft dan ook geen enkele garantie over het verloop van uw zaak en het resultaat van de inspanningen.
 10. Iedere aansprakelijkheid van de Rechtswinkel is beperkt tot het bedrag van het financiële belang in uw zaak, met een maximum van 5000 euro per behandeld dossier.
 11. Uw dossier wordt na afloop zeven jaar bewaard in ons (digitaal) archief. Indien u dit niet wenst, geeft u ons dit schriftelijk door binnen 1 maand na afloop van het dossier.
 12. De werkzaamheden van de Rechtswinkel zijn in beginsel gratis. Indien kosten gemaakt moeten worden in uw zaak, dan wordt dat vooraf met u besproken.
 13. Bij het starten van een gerechtelijke procedure komen alle te maken kosten voor uw rekening (griffiegelden, kosten deurwaarder etc.) De Rechtswinkel zal u hier vooraf over informeren.
 14. Elke vergoeding die u ontvangt die bedoeld is ter compensatie van de kosten van juridische bijstand of het incasseren van uw vordering, komt ten goede aan de Rechtswinkel. De kosten worden immers ook gedragen door de Rechtswinkel.
 15. Indien u ontevreden bent of een klacht heeft, dient u dit met de betreffende vrijwilliger te bespreken. Als dit niet leidt tot een oplossing, kunt u de klacht voorleggen aan de teamleider. Mocht ook dit niet tot een voldoende oplossing leiden dan kunt u uw klacht schriftelijk richten aan de coördinator van de Rechtswinkel. Uw klacht zal dan worden onderzocht door het bestuur.